AKTUALNOŚCI
zapisz jako pdf

KWI

19

Harmonogram naboru wniosków - PARP

Prezentujemy aktualną informację na temat konkursów planowanych do przeprowadzenia przez PARP w 2019 roku.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich.

Misją PARP jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji.

„PARP – wspiera przedsiębiorców w realizacji ich wizji”

Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii.

W perspektywie finansowej obejmującej lata 2007-2013 Agencja była odpowiedzialna za wdrażanie działań w ramach trzech programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki i Rozwój Polski Wschodniej.

W perspektywie finansowej obejmującej lata 2014-2020 PARP jest odpowiedzialna za wdrażanie działań w ramach trzech programów operacyjnych Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój i Polska Wschodnia.
 
Przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu oraz inne podmioty w perspektywie 2014-2020 będą mogli uzyskać wsparcie w ramach w.w. programów operacyjnych.

Wśród głównych obszarów aktywności Agencji należy wskazać: rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości, inwestycje w innowacje, rynek start-upowy oraz umiędzynarodowienie przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej, jak również dopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy.

PARP wciąż realizuje, monitoruje projekty dofinansowane w perspektywie 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Rozwój Polski Wschodniej oraz Kapitał Ludzki.

Dysponując kwotą 3,6 mld euro na poszczególne programy operacyjne (PO IR - 1,9 mld euro, PO PW – 1,6 mld euro, PO WER – 90 mln euro), PARP będzie aktywna w udzielaniu wsparcia finansowego w latach 2014-2020.
 
 
Załącznik:
 
Harmonogram naborów

ciasteczka
strona korzysta z cookies